Τετάρτη, 7 Νοεμβρίου 2012

ΗΛΙΟΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ ΕΔΑΦΟΥΣ Η απολύμανση του εδάφους έχει σκοπό να εξασφαλίσει μια καλή φυτοειγιονομική κατάσταση της καλλιέργειας. Αυτή έχει μεγαλύτερη σημασία σε τομείς όπως η Λαχανοκομία και η Ανθοκομία που πολλές φορές η απολύμανση του εδάφους είναι αναγκαία. 
Η τοξικότητα και οι συνέπειες στο περιβάλλον από τη χρήση των χημικών προϊόντων από τη μια, και τα οικονομικά και πρακτικά προβλήματα της απολύμανσης με ατμό ή Βρομιούχο Μεθύλιο στη συμβατική καλλιέργεια από την άλλη καθιστούν αναγκαία την εφαρμογή εναλλακτικών μεθόδων που θα επιτρέπουν να μειωθούν οι αρνητικές συνέπειες από τη χρήση των καθιερωμένων μεθόδων . Μια τέτοια πολλά υποσχόμενη μέθοδος είναι και η ηλιοαπολύμανση.  Η ηλιοαπολύμανση είναι η απολύμανση με την ηλιακή ενέργεια την οποία συλλαμβάνουμε και παγιδεύουμε το έδαφος με τη χρήση του πλαστικο.

Η καταστροφή των παθογόνων του εδάφους με την ηλιακή ενέργεια μπορεί να θεωρηθεί παραδοσιακή μέθοδος και έχει χρησιμοποιηθεί με διάφορες μορφές σε πολλές περιοχές της γής. Σήμερα η μέθοδος αυτή έχει τύχη ιδιαίτερης προσοχής και μελετάτε εντατικά σε πολλές χώρες. Τα αποτελέσματα σε πολλές περιπτώσεις είναι πολύ ικανοποιητικά και μετά τον ατμό θεωρείται η πιο αποτελεσματική μη χημική μέθοδος για απολύμανση του εδάφους και από τις πιο σπουδαίες μεθόδους βιολογικής καταπολέμησης των ασθενειών.


Παραθέτουμε επιγραμματικά τον τρόπο ηλιαπολύμανσης κοπριάς – εδαφών. 
 
1.    Εποχή ηλιοαπολύμανσης. Περίοδος μέγιστης ηλιακής ακτινοβολίας και υψηλών θερμοκρασιών (Συνήθως στην Ελλάδα μέσα Ιουνίου με μέσα Αυγούστου).
2.     Προετοιμασία κοπριάς ή εδάφους.  Η προετοιμασία συνίσταται σε ψιλοτεμαχισμό του προς απολύμανση υλικού με φρεζάρισμα και σε διαβροχή του ώστε να έρθει στον «ρώγο» του.
3.        Βάθος δράσης ηλιοαπολύμανσης – πάχος του προς απολύμανση υλικού. Η ηλιοαπολυμανση  λειτουργεί μέχρι βάθους περίπου μισού μέτρου.
4.  Κάλυψη του προς απολύμανση υλικού με διαφανές πολυαιθυλένιο μικρού  πάχους (0,05-0,12mm), με καλό παράχωμα στην περιφέρεια και σε βάθος μέχρι και μισό μέτρο ώστε  να εγκλωβιστεί θερμοκρασία και υγρασία.
5.   Η διάρκεια που το υλικό θα μείνει καλυμμένο δεν πρέπει να είναι μικρότερη από 6-8 εβδομάδες. 
6.     Στόχος της ηλιοαπολύμανσης είναι η αντιμετώπιση προβλημάτων από μύκητες (ντιντιμέλα, φουζάρια, φυτόφθορες, κολλεότριχουμ, βοτρύτη τήξης φυταρίων, αλτερνάριες, ριζοκτόνιες, σκληρωτίνιες και βερτιτσιλιώσεις), νηματώδεις, βακτήρια (αγρομπακτέριουμ) και σπόρους ζιζάνιων (κοινή πόα, μουρχρίτσα, οξαλίδα, αγριάδα, στύφνος, μολόχα, στελλάρια, αντράκλα, δωδεκάνθι, τάτουλας, βέλιουρας, λουβουδιά, αιματόχορτο, βλήτο, αγριομάρουλο, αναγαλλίαδα, αγριοβρώμη).
7.        Η ηλιοαπολύμανση δεν έδωσε καλά αποτελέσματα στον έλεγχο μυκήτων της Μακροφωμίνας και πλασμοντιοφορα, στους νηματώδεις Paratylenxhus και  Meloidogyne (που προσβάλουν και το αμπέλι) και στα ζιζάνια μολόχα, περικοκλάδα, κονυζά, πορφυρή κύπερη, μελίτωτος, κίτρινη κύπερη.
  
Συνήθως στα θερμοκήπια και στους λαχανόκηπους η ηλιοαπολύμανση γίνεται αφού αναμιχθεί η κοπριά με το χώμα, ώστε να απολυμανθούν και τα δύο, επιτυγχάνοντας άριστο υπόστρωμα για τα φυτά μας.
 
Τέλος μια μικρή παραλαγή που εφαρμόζεται είναι η παραμονή σταλακτηφόρων λάστιχων κάτω από το πλαστικό πολυαιθυλενίου ώστε περιοδικά να ανανεώνουμε την υγρασία σου υλικού.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου